Сдружение „Васил Левски” Плевен обявява явен конкурс за скулптурен паметник на Данаил Попов.

 1. Изисквания
 2. Паметникът трябва да бъде реалистично третиран образ на Д. Попов и архитектурно адаптиран към избраното място /скица на одобреното място за монумента може да получите от ст. 13 на Община Плевен/.
 3. В конкурса могат да участват професионални скулптoри и архитекти.
 4. Стойността на проекта, включваща авторски хонорари и реализация да бъде в рамките нa 12000 лв..
 5. Конкурсните проекти трябва да съдържат:
 • Портрет на Д. Попов в м 1:1 в гипс;
 • Макет в м 1:10;
 • Визуализация
 • Архитектурен проект в м 1:20 със ситуация в м 1:100;
 • Проект озеленяване в м 1:100;
 • Обяснителна записка от авторите.
 1. Приемът на проектите ще стане от 14:00 до 17:00 ч. на 27.10.2015 г. в сградата на Областна администрация – вътрешен двор на II ниво.
 2. Срокът за окончателно завършване на реализацията на одобрения проект да бъде до 25 .02. 2016 г. г.
 3. Одобреният за реализация проект става собственост на възложителя.
 4. Оценка
 5. Шестчленно жури се произнася в едноседмичен срок от представянето на проектите.
 6. Решението на журито ще бъде обявено в три дневен срок след журирането.
 7. Решението на журито е окончателно.
 8. Журирането може да се извърши и при представяне на 1 проект, ако той има необходимите художествени качества.
 9. Наградата е една – възлагане на реализация на проекта.

С участието си авторите приемат условията на конкурса.

За допълнителна информация-на ел. Адрес – nie@vasillevski.org и на сайта на Сдружението: http://vasillevski.org

Условията на разплащане ще се фиксират в договор между авторите и Сдружението.

Откриването на паметника ще се състои на 3 март 2016 г.